Algemene gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Deze website en overige diensten van Chisple.com worden onder de volgende voorwaarden door Chisple.com aangeboden. Door van de website of overige diensten gebruik te maken, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden. Dit algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van Chisple.com is van toepassing op alle diensten van Chisple.com ( inclusief het gebruik van de website door niet geregistreerde gebruikers). Voor geregistreerde (betalende en niet betalende) gebruikers gelden aanvullend de ledenvoorwaarden in het tweede deel van deze voorwaarden.

Fair use

Het is niet toegestaan om van onze diensten gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van onze diensten zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de diensten gebruik te maken.

Verbod commercieel gebruik

Het is strikt verboden om onze diensten en/of de gegevens van gebruikers van onze diensten die via onze website en diensten beschikbaar komen voor enig ander doel te gebruiken:

  • dan het leggen en onderhouden van persoonlijk privé contact. Dit houdt onder meer in dat het strikt verboden is om onze diensten en/of deze gegevens geheel of gedeeltelijk:
  • te gebruiken voor enig commercieel doel, waaronder voor het ongevraagd toezenden van aanbiedingen of informatie over producten, diensten of werk;
  • te verzamelen en op te slaan in een eigen database; of
  • te gebruiken voor het publicatie op andere websites, online diensten, gidsen of adressenbestanden.

Bij het in strijd handelen met dit artikel bent u direct, zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is, een boete verschuldigd van € 1000, plus 250 per persoon wiens gegevens u in strijd met dit verbod gebruikt. Het claimen van deze boete laat de overige rechten van Chisple.com ter zake hiervan onverlet, waaronder begrepen het recht nakoming van dit verbod te eisen en het recht op vergoeding van geleden schade.

Wij wijzen u er ook op dat ongeautoriseerd gebruik van de gegevens van onze gebruikers in strijd is met de wet en mogelijk strafbaar. In voorkomende gevallen zullen wij aangifte doen.

Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat veel elementen waarop auteursrechten, merkrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten rusten zoals de daarop beschikbare teksten en de grafische vormgeving ervan. Het is niet toegestaan onderdelen van deze website elektronisch of anderszins te kopiëren, her publiceren of naar andere door te linken via het internet (anders dan de homepage van de website).

Blokkering bij misbruik

Indien u de voorwaarden voor het gebruik van de diensten van Chisple.com schendt, dan heeft Chisple.com het recht u zonder nadere ingebrekestelling de verdere toegang tot de diensten van Chisple.com te ontzeggen en uw gegevens uit de systemen van Chisple.com te verwijderen, onverminderd de overige rechten van Chisple.com.

Het vermelden van of verwijzen naar privégegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer, webadres etc. zal leiden tot uitsluiting van een profiel, ook indien met een premium lidmaatschap.

Omschrijvingen die alleen maar seksuele getinte inhoud en foto's hebben kunnen door ons worden geweigerd, ook indien u een premium lidmaatschap hebt, of;

Het gebruik van scheldwoorden, beledigingen etc., zowel in een profiel of in onderlinge berichten, dan wel het lastig blijven vallen van niet gewenste berichten kan leiden tot uitsluiting van een profiel, ook indien u een premium lidmaatschap hebt.

Berichten die verstuurd worden met het gebruik van scheldwoorden, beledigingen, grof, niet, respectvol, bedreigend, obsceen zijn of die anderszins in strijd zijn met de wetgeving of de goede zeden zowel in een profiel of in onderlinge berichten, dan wel het lastig blijven vallen van niet gewenste berichten kan leiden tot uitsluiting van een profiel, ook indien u een premium lidmaatschap hebt.

Indien u inbreuk maakt op de privacy van andere leden, zal dit tot onmiddellijke schorsing leiden, bijvoorbeeld wanneer de informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar wordt gemaakt.

Aanpassingen dienstverlening en voorwaarden

Chisple.com heeft het recht van tijd tot tijd haar dienstverlening en/of deze voorwaarden aan te passen en/of geheel of gedeeltelijk te staken. Geregistreerde, betalende gebruikers worden waar mogelijk ten minste 1 maand van tevoren ingelicht over ingrijpende aanpassingen via email of een publicatie op de website. Bij urgente situaties zoals (dreigend)misbruik, overheidsmaatregelen of overmacht kan een korte termijn worden gehanteerd.

Aansprakelijkheid

Aan de kwaliteit van de diensten van Chisple.com wordt veel aandacht besteed. Chisple.com kan echter niet instaan voor de continue beschikbaarheid van haar diensten, voor de juistheid van al de op deze website voorkomende gegevens en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden.

Het gebruik van de diensten is voor eigen risico. Chisple.com, noch haar bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of agenten aanvaarden aansprakelijkheid voor opgelopen schade door het gebruik hiervan.

Indien Chisple.com onder omstandigheden geen beroep toekomt op de bovenstaande beperking van aansprakelijkheid, zal haar aansprakelijkheid tegenover een gebruiker van haar diensten in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de totale vergoeding die Chisple.com in de 6 maanden voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit van de desbetreffende afnemer heeft ontvangen voor de diensten.

Iedere gebruiker van de diensten van Chisple.com zal Chisple.com vrijwaren van claims van derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit zijn gebruik van de diensten van Chisple.com en alle ter zake daarvan door Chisple.com gemaakt kosten vergoeden (inclusief kosten van juridische bijstand).

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden en alle diensten van Chisple.com is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

Aanvullende ledenvoorwaarden Chisple.com

Inleiding, eigen verantwoordelijkheid.

Inschrijving staat open voor privépersonen van tenminste 18 jaar die andere leden willen ontmoeten via evenementen en activiteiten. Uw gebruik van onze diensten is volledig uw eigen verantwoordelijkheid en komt uitdrukkelijk voor uw eigen risico.

Gebruiksvoorwaarden lidmaatschap.

Om u in te schrijven moet u ten minste 18 jaar zijn.

Informatie die u over uzelf geeft bij inschrijving en gebruik van onze diensten dient correct en niet misleidend te zijn. Wij kunnen steekproefsgewijs of bij het vermoedens van misbruik hierop controle uitvoeren.

Het is verboden in uw gebruikersnaam, in uw algemene profiel gegevens of in openbare meldingen op de website contactgegevens zoals telefoonnummers, msn,kik,urls emailadressen of andere persoonlijke herleidbare informatie op te nemen. Uiteraard kunt u dergelijk gegevens wel delen in 1 op 1 contacten met andere gebruikers.

De gebruikersnaam en wachtwoord behorende bij uw inschrijving zijn enkel voor strikt persoonlijk, niet commercieel gebruik.

U dient uw inloggegevens geheim te houden en met geen enkele derde voor geen enkel doel te delen. U bent verantwoordelijk voor ieder gebruik en misbruiken van uw inloggegevens. Als u misbruik van uw gegevens vermoedt, dient u dit direct aan Chisple.com te melden.

U dient alle gebruikers met respect en fatsoen te behandelen. Is er geen interesse in uw reactie stop dan met verdere benadering van de betreffende gebruiker. Bij klachten van andere gebruikers kunnen wij controles op uw uitgewisselde berichten uitvoeren.

Als u teksten of beelden invoert op de website, staat u ervoor in dat u hiertoe gerechtigd bent en deze geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

U dient zich bij het gebruik van de diensten aan de wet te houden en zich verder te onthouden van beledigende, lasterlijke, discriminerende, agressieve, opruiende, pornografische of onrechtmatige uitingen.

Er mogen geen berichten verstuurd worden die grof, niet respectvol, bedreigend, obsceen zijn of die anderszins in strijd met wetgeving of de goede zeden.

Voorwaarden lidmaatschap

Een gratis lidmaatschap biedt de mogelijkheid om zonder kosten te oriënteren in het leden bestand. Het lidmaatschap kan te allen tijde worden opgezegd.

Voor het betaalde lidmaatschap gelden de prijzen als bij de aanbieding daarvoor op het moment van registratie vermelde voorwaarden. Vermelde prijzen zijn incl. btw.

Opzegging lidmaatschap

Het betaalde lidmaatschap wordt bij een betaling met creditcard telkens automatisch voor eenzelfde periode stilzwijgend verlengd als waarvoor het oorspronkelijk is aangegaan, tenzij u 48 uur voor de verlenging voor de volgende verlening per email (naar [email protected]) aangeeft geen verdere verlenging meer te wensen. Pas wanneer u per email een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Chisple.com van uw opzegging, is de opzegging rechtsgeldig.

Bij andere betaalmethoden, zal uw lidmaatschap na de vervaldatum worden omgezet naar een gratis lidmaatschap en zullen alle gegevens die behoren bij het betaalde lidmaatschap worden verwijderd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn lidmaatschap op tijd te verlengen.

U kunt uw betaalde lidmaatschap niet tussentijds opzeggen. U kunt uiteraard wel uw gebruik staken en uw profiel verwijderen maar dit geeft geen recht op terugbetaling van enige reeds betaalde vergoeding.

Indien een gratis dienst betaald wordt gemaakt, dan worden enkel kosten in rekening gebracht na het expliciete akkoord van de gebruiker met de kosten. Voor betalende gebruikers gaan wijzigingen met betrekking tot de prijzen van de diensten pas in bij de eerstvolgende verlening van het betaalde lidmaatschap.

Het (betaalde) lidmaatschap kan opgezegd worden via het contactformulier op de website of e-mail aan ([email protected]) onder vermelding van gebruikersnaam en het e-mailadres dat gekoppeld is aan het profiel. U ontvangt op het bij Chisple.com bekende e-mailadres bevestiging van uw opzegging. Na opzegging worden uw account en alle bijbehorende gegevens volledig verwijderd.

Herroepingsrecht

Let op : herroepingsrecht geldt niet voor promoties.


U kunt een betaald lidmaatschap binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag dat u toegang krijgt tot het premium gedeelte. Als tijdens deze 14 dagen al daadwerkelijk gebruik maakt van de betaalde dienstverlening, zijn wij gerechtigd, conform artikel 6:230s lid 4BW, om een bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het reguliere abonnementsgeld voor de periode van 50% van het bedrag.

Chisple.com vraagt de gebruiker nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan, voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de gebruiker hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht, als de gebruiker toch zijn aanmelding herroept.

Uitoefening van het herroepingsrecht

Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Chisple.com

Beveiliging gegevens

Chisple.com spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerde gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Gebruikers van de diensten Chisple.com worden er echter wel op gewezen dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerde gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Chisple.com aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er ter zake daarvan sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Chisple.com

Privacy

Chisple.com neemt u privacy zeer serieus. Uw gegevens zullen door Chisple.com worden gebruikt om u de door u gewenste diensten te leveren conform deze voorwaarden en u over onze eigen diensten te informeren. Wij hebben adequate maatregelen genomen nom uw gegevens tegen misbruik te beschermen en geven uw gegevens nimmer zonder uw uitdrukkelijke toestemming door aan derden. Wij wijzen u overigens ook op uw eigen verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel misbruik door derden van gegevens welke u (van onze diensten) aan derden verstrekt.

Onze kantoren

Global Webshops SL
Stationsplein 45
4e verdieping
3013 AK Rotterdam
Holland

Global Webshops SL
Sant Just Desvern, Paseo Can Sagrera, numero 6
08960 Barcelona/Spain
ESB66584947
folio 80 hoja 471890 inc 1
tel 93.632.706.788

Global Webshops SL
Placa Fransesc Macia 7-12
08029 Barcelona
ESB66584947
folio 80 hoja 471890 inc 1
tel 93.632.706.788